ضمایر زبان فرانسه

ضمایر در زبان فرانسه

ضمایر در زبان فرانسه
در زبان فرانسه برای اینکه بتوانید ضمیر درست را انتخاب کنید باید در ابتدا ارزش گرامری کلمه را بشناسید. به عنوان مثال اگر در جمله David kills Animals بخواهید به جای کلمه David یک ضمیر استفاده کنید باید از ضمیر فاعلی استفاده کنید زیرا این اسم در نقش فاعل قرار گرفته است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش ضمایر در زبان فرانسه را ارائه می دهد.

ضمایر در زبان فرانسه

ضمایر در زبان فرانسه

ضامیر فاعلی
این ضمایر در زبان فرانسه به جای فاعل قرار می گیرند و نقش آن را ایفا می کنند.

جمع مفرد
nous je
vous tu
vous vous
ils il
elles elle

نحوه استفاده از ضمایر در زبان فرانسه همانند زبان انگلیسی دارای استثناهای زیادی است که باید به مرور زمان به آنها آشنا باشید.
ضمایر مفعولی مستقیم
اگر نیاز داشته باشیم نقش مفعولی را با یک ضمیر جابه جا کنیم کار کمی سخت تر است. زیرا ضمایر مفعولی به دو قسمت ضمایر مفعولی مستقیم Direct-object Pronouns و یا Indirect-object Pronouns تقسیم می شوند. ضمایر مفعولی مستقیم شامل موارد زیر می باشند.

nous me
vous te
vous vous
les le
les la

ضمایر مفعولی غیر مستقیم
معمولا مفعول غیر مستقیم با یک حرف اضافه در زبان فرانسه همراه می شود همانند زبان فارسی که در زبان فارسی آن نقش را متمم می نامیم. در جدول زیر به ضمایر مفعولی غیر مستقیم یا Indirect-object Pronouns اشاره شده است.

nous me
vous te
vous vous
leur lui

البته دسته دیگری از ضمایر در زبان فرانسه هم وجود دارد که به ضمایر انعکاسی معروف هستند. ضمایر انعکاسی معمولا با افعال انعکاسی همراه می شوند که باید آنها را بشناسید.

nous me
vous te
vous vous
se se

این مطلب معرفی مختصری از ضمیر های موجود در زبان فرانسه بود. برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ موسسه زبان فرانسه ایران آکسفورد تماس بگیرید.

26 Apr 2016